Mr. P.K. Basha
Mr. P.K. Basha
Demonstrator
B.Sc.
Physics
9777475503